اصول اساسی برنامه پیاده روی ( ۳ )
ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱۳  

۱ - بیماریشناختهشدهقلبی، ریویو متابولیك
۲ - شكایاتو علائممربوطبهبیماریها مانند:
درد یا ناراحتیدر سینه‌ - تنگینفسبا فعالیتمختصر - سرگیجهیا از دستدادنهوشیاری‌ - تنگینفسموقعخواب‌ - تورممچپا - تپشقلب‌ - درد در ساقپاها موقعپیادهروی‌ - وجود سوفلقلبیشناختهشده‌ .
۳ - وجود دو و یا تعداد بیشتریاز ریسكفاكتورهایقلبیزیر :
- فشارخونسیستولیكبالاتر از
۱۶۰ میلیمتر جیوهیا فشارخوندیاستولیكبالاتر از ۹۰ میلیمتر جیوه
- استفادهاز دارو برایكنترلفشارخون
- كلسترولسرمبالاتر از
۲۴۰ میلیگرمدر دسیلیتر
- مصرفسیگار
- دیابت
- سابقهفامیلیبیماریعروقكرونرییا بیماریآترواسكلروتیكدر والدینیا برادرانو خواهرانقبلاز سن
۵۵سالگی
۴- شروعفعالیتورزشیشدید در مردانبالاتر از ۴۰ سالو زنانبالاتر از ۵۰ سالسن
- تعیینبرنامهكلیپیادهروی
قبلاز شروعبرنامهپیادهرویعلاوهبر توجهبهاصولپیادهروی، نحوهو زمانانجامآنو میزانآمادگیجسمانیو سلامتیفرد كهاشارهگردید لازماستكهبرنامهپیشنهادیبا نظموفواصلزمانیذكر شدهبطور دقیقاز طرففرد رعایتگردد.
بر ایناساسسهبرنامهبرایپیادهرویپیشنهاد میگردد:
۱-  برنامهپیادهرویبر اساسگروهسنی
۲-  برنامهقدمزدن‌ / دویدنآهستهبرایافزایشاستقامتقلبیتنفسی
۳-  برنامه۱۶ هفتهایقدمزدن‌ / دویدننرموسبكبرایبزرگسالانبا سطحتواناییپائین
۱)  برنامهپیادهرویبر اساسگروهسنی
نحوهاستفادهاز جداولتمرینی‌ :شما میتوانید با توجهبهسنفرد ، جدولمربوطبهردهسنیخود را انتخابنمودهو بهمدت
۶هفتهبر اساسمندرجاتآنپیادهرویرا انجامدهید و قبلاز شروعبرنامهتمریندر هفتههفتمبایستیوضعیتاستقامتقلبیتنفسیخود را آزمایشكردهسپسمتناسببا وضعیتخود بهپیادهرویادامهدهید بدینمنظور برایتعیینوضعیتآمادگیقلبیتنفسیاز تستكوپر ( دوازدهدقیقهدویدن‌ ) استفادهكنید.
دستورالعملتستكوپر:
پساز گرمكردنمناسبمیتوانید یكمسیر مستقیمیا پیستدوومیدانیرا انتخابنمودهو بهمدت
۱۲ دقیقهاقدامبهدویدننمایید و پساز اینمدتمسافتطیشدهرا مشخصكنید . البتهلازمبهتوضیحاستكهدرهنگاماجرایتستهرگاهخستهشدید نباید متوقفشوید بلكهمیتوانید برایبرگشتبهحالتعادیراهپیماییكنید .مثال‌ :
یكفرد
۴۲ سالهاگر تصمیمبهپیادهرویدارد ابتدا جدولالفاز گروهسنی۴۰ الی ۴۹ سالهرا انتخابو بمدت۶ هفتهپیادهرویرا ادامهمیدهد ودر انتهایهفتهششماستقامتقلبیتنفسیخود را با۱۲ دقیقهدویدنتستكردهو مشخصمیشود كهویدر اینمدتحداكثر مسافتیرا كهطینمودهاست ۱۵۰۰ متر میباشد.

پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


کلمات کلیدی: