فعاليت بدنی ۲

شمامیتوانیدیكتحرك۳۰دقیقهایداشتهباشیدیااینكههردقیقهیكنوعفعالیتداشتهباشید. مثلاُدهدقیقهپیادهرویآهستهبعدازناهار،۱۰دقیقهدیگرجمعآوریبرگدرختانازحیاطوباغچهو۱۰دقیقهدیگروزنهبزنید. مهمتریننكتهایناستكهروزانهدركل۳۰دقیقهفعالیتداشتهباشید.
اگربرایمدتزمانیفعالیتبدنینداشتهاید،مانعینیست. فعالیترابهآهستگیشروعكنیدوكم‌‌‌‌‌كمآنراافزایشدهید . مثلاًاگرمیخواهیدبطورمنظمپیادهرویداشتهباشید،بایكپیادهروی۱۵-۱۰دقیقهایسهباردرهفتهشروعكنید . هرچهورزیدهترمیشوید،تعداددفعاتحركاترادرروزافزایشدهید. بتدریجهردفعهراطولانیتركنیدوقدمهاراتندتركنید . طولینخواهیدكشیدكهشمابههدفقلبسالمخواهیدرسیدوپیادهرویخودراحداقل۳۰دقیقهیابیشتردراغلبیاتمامروزهایهفته

/ 0 نظر / 20 بازدید