فعاليت بدنی ۳

چندنکتهمهم:
آهستهبروید. قبلازهربارفعالیت،یكدوره۵دقیقهایرابرایحركاتآهستهدرنظربگیریدتابدنتانگرمشود. درانتهایفعالیتنیز۵دقیقهقدمهایآهستهبرداریدتااصطلاحاعرقتانخشکشوددیابدنتانازحالتتحركخارجگردد .
مراقببدنخودباشید.
درابتدایكاریكمقداریخشكیبدنطبیعیاست . امااگربهمفصلشماآسیبرسیدیاعضلهایكشیدگیپیداكردفعالیترابرایچندینروزقطعكنیدتاازآسیبجدیپرهیزشود  .

به وضعیت آب و هوا توجه کنید.
بسته به هوای منطقه لباس مناسب بپوشید. در هرگونه هوایی مقادیری آب قبل از فعالیت، در طی فعالیت و بعد از آن بنوشید.
به علائم هشدار دهنده توجه كنید.
در حالیكه فعالیت فیزیكی می تواند قلب شما را تقویت كند، بعضی از انواع فعالیتها ممكن است مسائل موجود قلبی را بدتر كند . این علائم شامل سرگیجه، عرق سرد، رنگ پریدگی، غش یا درد و فشار درست بعد از انجام یك فعالیت جسمانی است. اگر شما به هر كدام از این علائم برخوردید، با پزشك خود مشورت كنید .
 در هر حالتی سعی كنید برنامه خود را تنظیم كنید.
اگر زمانی بدلیل بیماری یاحالتی كه روی سلامتی تاثیر می گذارد مجبور به توقف فعالیتهای ورزشی شدید تلاش کنید تا به طریقی با آن كنار بیایید. اگر فكر می كنید نمی توانید خیلی تند فعالیت كنید یا اینكه وقت زیادی صرف میشود، اهداف كوچكتر و كوتاه مدت تری برای خود انتخاب كنید. اگر می بینید این كار برایتان كسالت آور است سعی كنید با یك دوست با هم تمرین کنید یا ای

/ 0 نظر / 12 بازدید