اصول اساسی برنامه پیاده روی ( ۳ )

۱ - بیماریشناختهشدهقلبی، ریویو متابولیك
۲ - شكایاتو علائممربوطبهبیماریها مانند:
درد یا ناراحتیدر سینه‌ - تنگینفسبا فعالیتمختصر - سرگیجهیا از دستدادنهوشیاری‌ - تنگینفسموقعخواب‌ - تورممچپا - تپشقلب‌ - درد در ساقپاها موقعپیادهروی‌ - وجود سوفلقلبیشناختهشده‌ .
۳ - وجود دو و یا تعداد بیشتریاز ریسكفاكتورهایقلبیزیر :
- فشارخونسیستولیكبالاتر از
۱۶۰میلیمتر جیوهیا فشارخوندیاستولیكبالاتر از ۹۰میلیمتر جیوه
- استفادهاز دارو برایكنترلفشارخون
- كلسترولسرمبالاتر از
۲۴۰میلیگرمدر دسیلیتر
- مصرفسیگار
- دیابت
- سابقهفامیلیبیماریعروقكرونرییا بیماریآترواسكلروتیكدر والدینیا برادرانو خواهرانقبلاز سن
۵۵سالگی
۴- شروعفعالیتورزشیشدید در مردانبالاتر از ۴۰سالو زنانبالاتر از ۵۰سالسن
- تعیینبرنامهكلیپیادهروی
قبلاز شروعبرنامهپیادهرویعلاوهبر توجهبهاصولپیادهروی، نحوهو زمانانجامآنو میزانآمادگیجسمانیو سلامتیفرد كهاشارهگردید لازماستكهبرنامهپیشنهادیبا نظموفواصلزمانیذكر شدهبطور دقیقاز طرففرد رعایتگردد.
بر ایناساسسهبرنامهبرایپیادهرویپیشنهاد میگردد:
۱-  برنامهپیادهرویبر اساسگروهسنی
۲-  برنامهقدمزدن‌ / دویدنآهستهبرایافزایشاستقامتقلبیتنفسی
۳-  برنامه۱۶هفتهایقدمزدن‌ / دویدننرموسبكبرایبزرگسالانبا سطحتواناییپائین
۱)  برنامهپیادهرویبر اساسگروهسنی
نحوهاستفادهاز جداولتمرینی‌ :شما میتوانید با توجهبهسنفرد ، جدولمربوطبهردهسنیخود را انتخابنمودهو بهمدت
۶هفتهبر اساسمندرجاتآنپیادهرویرا انجامدهید و قبلاز شروعبرنامهتمریندر هفتههفتمبایستیوضعیتاستقامتقلبیتنفسیخود را آزمایشكردهسپسمتناسببا وضعیتخود بهپیادهرویادامهدهید بدینمنظور برایتعیینوضعیتآمادگیقلبیتنفسیاز تستكوپر ( دوازدهدقیقهدویدن‌ ) استفادهكنید.
دستورالعملتستكوپر:
پساز گرمكردنمناسبمیتوانید یكمسیر مستقیمیا پیستدوومیدانیرا

/ 1 نظر / 14 بازدید