شنا ورزشی برای همه ( ۲ )

پروانه
درطیحركتپروازدودستازعقببهسمتهمحركتمیكنند،ازبالایآبردشدهوبهجلویسررسیدهوبعددوبارهبهزیرآبمیروند. دراینحركتپاهابهحالتدلفینیحركتمیكنند. دراینحركتماهیچههایشانهكاملادرگیرمیشوندضمناینكهحركتیكاملادشواراست . بههمینخاطرپیشنهادمیشودكسانیكهدرشناتجربهدارندسراغیادگیریایننوعشنا) پروانه( بروندوازآنجاكهدشوارترینحركتشنابهحسابمیآید،بیشترینانرژیرامیگیردوشماحدودا۸۰۰كالریدرساعتخواهیدسوزاند.

كاهشوزن
فرضكنیدكهقادربهانجامكلیهاینحركاتهستید،دراینحالتاگرقصدكاهشوزنداشتهباشیدحركتپروانهبهترین

/ 1 نظر / 33 بازدید
فرشته

جالب بود - فقط در خصوص شنای ژروانه که در خصوص لاغری گفته بودين - فکر کنم چون همه نمی تونن کار کنن ژس تخصصی تره - درسته؟