10 توصیه برای کاهش وزن

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1- دویدنیاقدمزدنسریعدرآب،نوعیفعالیتکششیعضلانیاستکهمیتواندباعثسوختن۱۷کالریدردقیقه    شود. آب۱۲تا۱۵بارمقاومترازهواستواینکارباعثازدسترفتناضافهوزنخواهدشد.

2-  وقتتلفنکنید. تنبلی،کندیویکنواختیباعثباختنمسابقهمیشود. بعدازاینکهکمیخودراگرمکردید،باهمهتوانوهرچهسریعترورزشراشروعکنید.
دوچرخهسوارانیکهباتمامقدرتودرنیمساعتاولسریعترپدالمیزنندودرنیمساعتدوم،آرامترپدالمیزنند،۱۰درصدبیشترازآنهائیکهپدالزدنراکندترشروعمیکنند،کالریمیسوزانند.
3- قبلازغذاخوردن،سالادوسبزیجاتبخورید. اینکارباعثکاهشحجممعدهوکمترغذاخوردنمیشود. دراینصورت۱۰درصدکمتر

/ 0 نظر / 12 بازدید