اصول اساسی برنامه پیاده روی ( ۱ )

برایانجامتمامیفعالیتهایورزشیوآمادگیجسمانیبایستیمواردیبعنواناصولرعایتگرددكهپیادهروینیزازاینقاعدهمستثنینمیباشدكهایناصولكلیعبارتنداز
-۱ گرمكردنوخنكنمودنبدن‌ ( down Warm up &Cool ) :
قبلازشروعفعالیتفیزیكیلازماستكهسیستمقلبیعروقیباانجامبرنامهگرمكردنبتدریجتحریكگرددوضربانقلببتدریجافزایشیابددرغیراینصورتوباافزایشیكبارهضربانقلبممكناستمشكلاتقلبیبرایفردایجادگردد . بنابراینحتماًبایستیقبلازپیادهرویعملگرمكردنانجامگیردكهبصورت۵دقیقهراهرفتنآهستهمیباشد . بهتراستبعدازگرمكردنحركاتكششیبمدت۵دقیقهانجامپذیرد. حركاتكششیسببافزایشارتجاعپذیریعضلات،كاهشمقاومتعضلانی،بهترشدنقابلیتانقباضیآنوكاهشاحتمالآسیبهایورزشیمیگردد . درپیادهرویبهتراستحركاتكششیبرایعضلاتچهارسرران،پشتران،پشتساق،كمروعضلاتشانهوبازوانجام

/ 1 نظر / 36 بازدید
امیر میر صالحی

ostad keyli bahal bod! dastet dard nakone make estefade kardim ishala baghiye danesh joham biano bebinan[گل]