آیا غذاهای سرخ شده ، ضرر دارند یا خیر ؟

بیشترغذاهایسرخکردنی،ابتدابایکلایهخمیرپوششدادهمیشوندکهاینخمیرباعثتردشدنآنهامیشودواگربهطورکاملسرخشوندروغنکمتریجذبمیکنند.یکمجلهآمریکاییدرگزارشینوشتهبود:
«اگرموادغذاییبهطریقهصحیحوکاملسرخشوند،روغنزیادیبهخودشانجذبنمیکنند. »
  آیادراینصورتایناغذیهضررندارند؟
اگرپیازحلقهشده،میگویالوبیاسبزرادرروغنسرخکنید،سپسآنهاراازروغندرآوریدوفشاردهید،خواهیددیدروغنکمیبهخودگرفتهاندیااصلاًروغنیجذبنکردهاند.
بیشترغذاهایسرخکردنی،ابتدابایکلایهخمیرپوششدادهمیشوندکهاینخمیرباعثتردشدنآنهامیشودواگربهطورکاملسرخشوندروغنکمتریجذبمیکنند. امابااینهمهنسبتبهغذاهایسرخنشده،روغنبیشتریدارند. ● شرایطصحیحسرخکردنغذابهشرحزیراست:
۱- استفادهازروغنمایعبرایسرخکردن (بهمیزان۲-۱لیترروغنمایع. بعدازهربارمصرف،روغنغذاراگرفتهوآنرادوربریزیدزیراروغنمایعبعدازیکبارسرخشدن،نبایدبرایباردوماستفادهشود).
۲- دادندرجهحرارتکاملبرایسرخکردن(۳۶۵درجهفارنهایتیا۱۸۵درجهسانتیگراد). بایدحرارتبرایسرخکردنکمباشدوغذابهآهستگیسرخشود. نبایدروغندودکند.
۳- غذارابهقسمتهایکوچکیتقسیمکردهوهردفعه،مقداریازغذاراسرخکنید.
۴- تکههایغذایسرخ

/ 0 نظر / 105 بازدید