نکات چربی سوزی علمی ۲

اشتباهششم: عدماجرایتمریناتباوزنه
تمریناتباوزنهنهتنهابهشماكمكمیكنندكهظاهروفیزیكبهتریداشتهباشید،بلكهباعثافزایشسوختوسازبدنتاننیزمیشوندكهدرنتیجهچربیسوزیدربدنتانافزایشمییابد. یكبرنامهتمرینباوزنه۳روزهبرایتانكفایتمیكند.
 
اشتباههفتم: عدممصرفپروتئینكافی
پروتئینهابلوكهایساختمانیعضلاتهستندكهمیتوانندبدنتانراعضلانیوآریترازچربیجلوهدهندبهشرطیكهتمریناتباوزنهراانجامدهید.
 
اشتباههشتم: انجامیكشیوهبهدفعات
اگرتمریناتخودرابهشكلدورهایعوضنكنید،درنتیجهنهایتاًخستهخواهیدشدواحتمالاًرژیموتمرینرابهطوركاملكنارخواهیدگذاشت. بدونایجادتنوعبدنبهآنچهانجاممیدهیدعادتمیكندوبنابراینبعد

/ 0 نظر / 31 بازدید