اصول اساسی برنامه پیاده روی ( ۲ )


*
تبصره۱ - برایاندازهگیریضربانقلبمیتواندستراسترامستقیماًدررویناحیهقلبگذاشتویانبضرادیالرادرپایهانگشتشستدستویانبضتمپورالرادرقسمتجلوییگوشلمسنمود . گرفتننبضكاروتیددرناحیهگردنتوصیهنمیشودزیرافشاربراینناحیهمیتواندسببكاهشضربانقلبیاایجادناراحتیقلبیدربعضیمواردگردد.
*
تبصره۲- ضرباندهثانیهای‌( The Ten-Second Rate)) برایاینكهارزیابیشدتفعالیتورزشیبرایفردراحتباشدمیتوانضربانهدفرابرعدد۶تقسیمنمودتاضربانقلبموردنظردرمدتدهثانیهبدستآیدبااینروشفردمیتواندباگرفتننبضخودبمدتدهثانیهشدتفعالیتورزشیخودرامقایسهنماید.
۷-  اصلبازگشتبهحالتاولیه ( Recovery ) :
درمواقعیكهعضلاتبدنبالتمریناتخستههستند،تمریناضافینهتنهاسببافزایشقابلیتهایجسمانینمیشوندبلكهممكناستسببآسیبهایعضلانینیزگردندبنابراینلازماستدرمیانجلسات

/ 2 نظر / 37 بازدید