چگونه چربی خود را بسوزانیم وبدنی سالم داشته باشیم ( ۱ )

برایمدت۳۰دقیقهیكورزشمناسببدنسازیراانجامدهید. اینانتخابمیتواندمربوطبهیكوسیلهتمریندرخانهیادوچرخهسواریشایدبیرونازخانهویادویدنباشد. یكتحقیقدرسوئیسنشاندادهاستكهچنانچهشماصبحزودقبلازخوردنصبحانهبهورزشبپردازید،چربیبیشتریآبمیكنیدتااینكهقبلازآنبخواهیدصبحانهبخورید. یكورزشصبحگاهیقادراستمتابولیسمبدنشمارابرایتمامروزقوینگهدارد.

این مطلب که مینویسم برای افرادی است که از چربیهای اضافی رنج می برند ومیخواهند بدنی مناسب و خوش فرم داشته باشند .البته خواندن این مطلب رو به همه توصیه میکنم .شاید هر ماه مطالب بسیاری را در ارتباط با انواع روشهای كم كردن چربی بدن یا مبارزه با آن در مجلات و سایر منابع مربوط بخوانید. ولی چیزی كه مهم است،داشتن یك برنامه مناسب تغذیه ورزش توام با یكدیگر می باشد كه به شما امكان رسیدن به نتایج مفید در سلامتی و نیز داشتن عضلات ساخته شده و كارامد را می دهد.با رعایت نكته به نكته این موارد زودتر از آنچه فكر می كنید، بدنی سالم و ساخته شده را خواهید یافت. چنانچه برخی از موارد را فراموش كردید، نگران نباشید. تنها كار هر روزتان را به پایان برسانید

/ 0 نظر / 38 بازدید