چگونه چربی خود را بسوزانیم وبدنی سالم داشته باشیم ( ۳ )

۲۵. ۵بعدازظهر: تنفسعمیقكردهوبانوشیدنیكنوشیدنیورزشغنیازنظرتركیباتهیدراتكربنبدنخودراتقویتكنید.
۳۰ .۵ بعدازظهر: پسازكار،بهیكباشگاهورزشیبرایانجامیكجلسه Weighlifting مراجعهكنید. اینورزشموجبمصرفكالریها،افزایشمتابولیسمبدنوكمكبهماهیچههادرجذبكالریهایاضافیبرایهرچهحجیمترشدنوقویترشدنمیشود. تنها۳۰تا۴۰دقیقهورزشمذكوربرای۳باردرهفتهدرابتدابرایشماكفایتمیكندتابدنتانبهشكلمناسبومطلوبشمادرآیدوچنانچهورزشنمیكنیدومراجعهبهباشگاهندارید،تنهاهمانورزشمنظممربوطبهكمكردنوزنخودراپیگیریكنید. تاالبتهنهبهاندازهورزشباشگاهیولیبهحدنیازشماموجبتحریكمتابولیسمبدنتانشدهوبهرشدماهیچههاوعضلاتكمككندحجمفراوانومناسبیآببنوشید. نیزبعد

/ 4 نظر / 28 بازدید
ليلا

چشم آقای جمالی حتما سعی می کنيم اين کار ها رو بکنيم . ممنون از يادآوريتون. راستی بلديد چطوری ميتونيم عکس اضافه کنيم که ضربدر نشه؟

شيلا

منتظرم

شيلا

باز هم به من سر بزن خوشحال ميشم .....منتظرم

سیده فاطمه عبدالهی

[گل]وبلاک شما خیلی متنوع دوست عزیز[دست]