فعاليت بدنی ۴

* توانورزشکردنندارم
 
اولفعالیتبكنیدوبعدوضعیتانرژیخودرابسنجید .وقتیشروعبهتمریناتمنظممیكنیداغلباوقاتمطمئناًاحساسمیکنیدقویترید. همانطوركهپیشرفتمیكنیدایناعمالروزانهبرایتانآسانبهنظرمیرسد .
 
منورزشوتحركرافراموشمیكنم
 
كفشهایورزشیخودرانزدیكدربگذاریدتابهشماپیادهرویرایادآوریكند . لباسورزشیتانرابهمحلكارتانبیاوریدومستقیماًازآنجابهكلاسهایژیمناستیكیایوگابرویدیااینكهدرمسیررفتنبهخانهپیادهرویكنید. رویتقویمخودیادداشتیبگذاریدتاورزشرابهشمایادآوریكندوبهفعالیتهایروزانهوروتینخودعادتتحركرااضافهكنید .
 
ویتامینهابرایقلبسالم
 
ممكناستدرجزواتآموزشیدرموردویتامینهایآنتیاكسیدانبخصوصویتامین E وبتاكاروتنچیزهاییخواندهباشید. اینویتامینهامیتواننداز

/ 1 نظر / 27 بازدید