شنا ورزشی برای همه ( ۱ )

افرادبسیاریشنارایكیازورزشهاییتلقیمیكنندكهاسترسوفشارهایعصبیراپایینمیآوردبنابراینباشناكردننهتنهافوایدجسمیعایدتانمیشود،بلكهازفوایدروحینیزسودمیبرید.

 

اكثریتمردماگرگرایشیبهفوتبالیابسكتبالنداشتهباشند،برایورزشكردنبهسمتدستگاههایبدنسازیرویمیآورند. ازآنجاكهایندستگاههامعمولادرهرباشگاهورزشیوجوددارد،برایآنهاكهمیخواهندورزشكنند،راحتترینراهبهنظرمیآید . امااگربهشنارویآورید،باورزشكاملامتفاوتباسایرورزشهاآشناخواهیدشد.
فوایدشناكردن
دلایلبسیاریوجودداردكهشمارابهسمتاستخربكشاند . اولاینكهاینورزشیاستكهبرایقلببسیارمفیدمیباشد . اگرشدت

/ 0 نظر / 27 بازدید