فعالیت بدنی ۱

فعالیتجسمانیمنظمبرایدیگراعضاءبدننیزسلامتیرابهارمغانمیآوردودرپیشگیریازابتلاءبهسرطانهایپستان،رحمورودهبزرگكمكمیكند. فعالبودنهمچنینریههاراتقویتمیكند،حركتعضلاتراهماهنگمیكند،مفاصلرادرموقعیتخوبنگهمیدارد،تعادلرابهترمیكندوروندپوكیاستخوانراآهستهمیكند.

فعالیتبدنیمنظمیكراهبسیارمؤثربرایكاهشخطربیماریقلبیاست. تحركبدنیبرایپیشگیریازمشكلاتقلبیتاثیرمستقیمدارد. فعالوپرتحركبودندرپیشگیریازابتلابهافزایشفشارخونكمكمیكندوهمچنیناگرفردیبهآنمبتلاباشدآنراكنترلمیكند. ازطرفیسطحكلسترولخونرادرحدطبیعینگهمیدارد. ازابتلاءبهدیابت(بیماریقند)پیشگیریمیكندویاآنراكنترلمیكند. فعالیتبدنیراهموثریبرای

/ 0 نظر / 32 بازدید