بنام قادر هستی بخش

به نام عشق

به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غم ها، به نام غم ها بوجود آورنده ي اشكها، به نام اشک تسکين دهنده ي قلبها، به نام قلبها ايجادگرعشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید